Op de verschillende pagina’s van deze site heb ik geprobeerd om datgene wat de verschillende stromingen over ‘het klimaat’ hebben gevonden, op een overzichtelijke manier samen te vatten, om daarbij uit te komen tot een nieuwe benadering voor ons weer en klimaat. Kanttekening moet hierbij wel zijn dat uiteraard niet bij alles de ‘laatste stand der techniek’ kon worden weergegeven. De verschillende theorieën zijn hiervoor ook te uiteenlopend. De meest actuele bronnen ook te duur.

Ik wil proberen om de lijnen van een speurtocht door klimaatland zodanig in beeld te krijgen, dat te volgen is waarom bepaalde conclusies zijn getrokken en waarom dit alles volgens mij moet uitlopen op een herbezinning op de manier waarop we de natuur zien. Immers, nadat de evolutieleer had afgerekend met alle teleologische denken (de doelgerichtheid van de natuur), is er op dit moment alle reden toe om te veronderstellen dat bij deze ‘afrekening’ toch de nodige kanttekeningen zijn te maken. 

Met name de theorie zoals deze is ontwikkeld door Lovelock (de Gaia-hypothese) laat zien dat de biosfeer, zoals deze zich heeft ontwikkeld op Aarde,  naar alle waarschijnlijkheid wel degelijk door teleologische elementen ‘bezield’ moet zijn, om te worden wat zij is geworden. Een unieke plaats voor (‘hogere’) organismen om te leven en zich te ontwikkelen.
Als de atmosfeer inderdaad een biologische constructie is (wat ook door de critici van Gaia nooit is aangevochten), ligt het dan niet voor de hand dat bij een verandering van de omstandigheden een reactie van de makers van de atmosfeer te verwachten is? En als dat zo is; waaruit bestaat deze reactie dan wel?

Op de pagina ‘Ontkenners’ en ‘Het veranderende klimaat’ hoop ik duidelijk te maken dat de klimaat-problematiek zoals deze nu kan worden waargenomen voor een belangrijk deel op het conto van de natuurlijke ‘atmosfeer-vormers’ kan worden geschreven.

Maar om kritiek te hebben op een theorie is het natuurlijk wel van belang om de theorie goed te begrijpen. De pagina klimaatalarm gaat daarover. Ik wil dan ook alle aanhangers van de broeikas-theorie van harte uitnodigen om deze pagina(s) kritisch te beschouwen, omdat natuurlijk niet valt uit te sluiten dat recente publicaties laten zien, dat de vraagtekens die ik hier heb geplaatst, volledig ongepast zijn, waardoor er wel een sluitende opwarmingstheorie op basis van de toename van kooldioxide valt op te stellen.
Datzelfde geldt natuurlijk voor de pagina “Lauw-warm”. Het gaat hierbij over de hoofdstroming binnen het zgn. ‘sceptische denken’. Alle denkers die binnen deze stroming passen gaan uit van het belang van het broeikas-effect, maar vinden de bewijsvoering van de ernst van de situatie, op zijn zachtst gezegd, nogal mager. Dat gaat dan vooral over de terugkoppelingseffecten (vooral ten aanzien van de additionele opwarming door waterdamp), die zo een belangrijk onderdeel vormen binnen de theorie van de ‘alarmisten’.
Aan het einde van deze rij staan ‘de ontkenners’. Er zijn een fors aantal redenen te bedenken waardoor de toename van het gehalte kooldioxide helemaal niet zo’n invloed zal hebben op het klimaat als de andere stromingen doen veronderstellen. Op de pagina ‘ontkenners’ wordt dat uitgewerkt en zal worden uiteengezet dat de opwarming van de Aarde door de zon veel complexer is dan momenteel wordt aangenomen en dat de Gaia-hypothese in dit verhaal tot dusverre ten onrechte is verwaarloosd. 

Een theorie kan niet zonder uitwerking en in de pagina “Het veranderende klimaat”, wil ik een biologische oorzaak voor de opwarming van Europa uiteenzetten, waarbij iedereen dus ook hier van harte wordt uitgenodigd om uit te leggen waarom deze theorie geen hout zou snijden (reacties graag naar: info@polderklimaat.nl). 
Op de pagina ‘achter-ontkenners’ komen nog meer mogelijke oorzaken voor de huidige opwarming aan de orde, die ik echter (tot dusverre) niet heb kunnen verwerken in een coherente theorie, maar die misschien toch nog de moeite waard zijn om te bestuderen.

Een wat vreemd ‘topic’ in deze serie is de aandacht voor stikstof en in het verlengde daarvan weidevogels. Hoewel de aandacht voor deze zaken volledig lijken los te staan van de klimaatoverdenkingen, is de sfeer waarin de discussie over deze zaken in Nederland wordt gevoerd, zodanig verwant aan de klimaatdiscussie, dat het lastig is om deze zaken los van elkaar te bezien.
Ook hier wordt, op gezag van een aantal wetenschappers, inhoudelijke discussie over de aard en ernst van de problematiek onthouden aan alle betrokkenen. Het is voor velen een groot raadsel waarom een bouwproject of bedrijfsuitbreiding geen doorgang kan vinden en waarom de doemscenario’s over de vergiftiging van Nederland door stikstof er vaak ingaan als Gods woord in een ouderling.
De altijd al aanwezige sektarische verdeeldheid van Nederland lijkt een nieuwe uitweg gevonden te hebben in geschillen over de aard van een ecologische geloofsbelijdenis, met alle gevolgen van dien.

Klimaatalarm

“Energie van de zon (zonne-energie) komt de atmosfeer van de aarde binnen en wordt warmte (infrarood-energie). Gassen in de atmosfeer, waaronder koolstofdioxide, laten het zonlicht door om het land en de oceanen te verwarmen, maar ze werken als een deken om infrarode energie op te vangen wanneer deze terug de ruimte in straalt. Dit staat bekend als het broeikaseffect.”
Een dikkere deken broeikasgassen zorgt door opwarming en de klimaatgeschiedenis lat zien dat de bewijzen hiervoor overweldigend zijn. Sterker nog, aan de hand van complexe klimaatmodellen kunnen zelfs de klimaatontwikkelingen voor de komende eeuw voorspeld worden. De grote meerderheid van de klimaatdeskundigen is hiervan ook overtuigd geraakt.
De inhoudelijke argumenten die deze theorie ondersteunen zijn te vinden op deze pagina.

Lauw-warm

Op basis van basis-natuurkunde kan worden gevolgd dat met een forse toename van het gehalte kooldioxide in de atmosfeer ook een verhoging van de temperatuur verwacht kan worden.
Alleen is niet duidelijk hoe groot het te verwachten temperatuur-effect is. De door de alarmisten voorspelde terugkoppelingseffecten zijn tot dusverre niet waargenomen en veel van de meest alarmistische projecties zijn gebaseerd op slechte wetenschap en soms zelfs bewuste manipulatie van de basisgegevens.
De extreem complexe klimaatmodellen geven tot dusverre een volstrekt overtrokken beeld van de geconstateerde opwarming, terwijl de maatregelen die getroffen moeten worden om de rampspoed te beteugelen vaak nog erger zijn (in ieder geval economisch) dan de kwaal.
De inhoudelijke argumenten die deze theorie ondersteunen zijn te vinden op deze pagina.

 

Ontkenners

Opwarming van de Aarde door de zon verloopt op een andere manier dan de Alarmisten en Lauw-warmen geloven. De rol van kooldioxide in de huidige opwarming van het klimaat is onbetekenend.
Op deze site wordt niet ontkend dat het klimaat opwarmt maar is dit ook een wereldwijde opwarming die de broeikas-hypothese voorspelt? Er zijn een aantal factoren die hierbij een rol kunnen spelen en actie is nodig, maar op een ander vlak dan de miljarden kostende energie-transitie waarvoor het rijke westen opteert.
De inhoudelijke argumenten die deze theorie ondersteunen zijn te vinden op deze pagina.

Stikstof

Wordt Nederland vergiftigd door een overmaat aan stikstof? Meer hierover op deze pagina.

Weidevogels

De slachtoffers van de ‘Nederlandse stikstofcrisis’ en waarom konijnen de vos en de weidevogels een handje kunnen helpen. Meer hierover op deze pagina.

Vragen en opmerkingen over de inhoud van deze website? Graag contact opnemen met Info@polderklimaat.nl.